my shopping cart 0
0 Items ×

Log in om artikelen aan je winkelwagen toe te voegen.

Loading. Please wait.

loading...

PRIVACYVERKLARING
AP-L NV


Waarom deze privacyverklaring?

AANKOOPPLATFORM LIEVENS (AP-L) hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil AP-L u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door AP-L. Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van AP-L.

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.ap-l.be is een initiatief van:

AANKOOPPLATFORM LIEVENS NV, met afkorting AP-L

Jesuitenwegel 14

9090 Melle

KBO-nummer: 0751.994.577 (RPR Gent, afdeling Gent)

Email: info@ap-l.be

Telefoon: +32 499/99.03.02

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

AP-L verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door AP-L:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Gegevens over betrokkenen gelinkt aan de klant (bv. gegevens van werknemers, bestuurders, etc.), aangezien deze gegevens noodzakelijk kunnen zijn in het kader van de diensten die AP-L voor u verricht.
 • Gegevens over klanten en leveranciers van klanten, aangezien deze voor AP-L noodzakelijk kunnen zijn om een bestelling uit te voeren.
 • Financiële identificatiegegevens (bv. bankgegevens)
 • KBO-/BTW-nummer
 • Juridische gegevens
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)
 • Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant (bv. informatie over uw voorkeur voor het gebruik van communicatiekanalen).
 • Gegevens uit (publieke) externe bronnen (bv. gegevens verkregen uit het Belgisch Staatsblad, de balanscentrale van de Nationale Bank van België etc.).

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van zogenaamd “gevoelige” aard, zoals ras, religie of seksuele geaardheid.

 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

AP-L is een serviceplatform waarop bestellingen kunnen worden geplaatst worden bij leveranciers waarmee AP-L een samenwerkingsverband heeft. Teneinde uw bestellingen te kunnen uitvoeren, dient AP-L uw gegevens te bezorgen aan de betreffende leverancier waarbij via ons platform een bestelling werd geplaatst. Door gebruik te maken van ons platform/onze website gaat u expliciet akkoord met het doorgeven van deze informatie, zonder hetwelk de uitvoering van uw bestelling simpelweg niet mogelijk is.

AP-L verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt mogelijks uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website en onze online dienstverlening. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • Verwerken van uw bestellingen (m.i.v. het doorgeven van de daarvoor noodzakelijke gegevens aan de leveranciers waarmee AP-L samenwerkt).
 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden.

U heeft steeds de mogelijkheid om uw toestemming terug in te trekken. Bij een bezoek aan de website van AP-L worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht en gedrag van bezoekers op de website. Wanneer u de website van AP-L bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven. De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan AP-L en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt AP-L zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen, met uitzondering van de specifieke leverancier waarbij een bestelling werd geplaatst via ons platform/onze website en die noodzakelijk zijn om de geplaatste bestelling ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. AP-L heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op onze servers, die zich ook in het buitenland kan bevinden. Wij verzekeren u evenwel dat de verwerker in overeenstemming is met de courante wettelijke bepalingen.

AP-L deelt uw persoonlijke gegevens aldus niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten onze organisatie, behalve in één van de volgende situaties:

 • Met uw eigen toestemming (die u steeds kan intrekken).
 • Met de specifieke leverancier waarbij u via ons platform/onze website een bestelling plaatste, ter uitvoering van de bestelling.
 • Met externe partners
  • Als één van de programma’s van AP-L wordt beheerd door een externe partner/softwareleverancier, kan deze externe partner toegang hebben tot uw persoonsgegevens in functie van het beheer en onderhoud van dit programma. AP-L verbindt zich echter enkel t.a.v. externe partners die gegarandeerd voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 • Om juridische redenen: ons kantoor deelt persoonsgegevens als zij te goeder trouw meent dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijze noodzakelijk is om
  • Te voldoen aan de geldende wetgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties of de Gegevensbeschermingsautoriteit;
  • De op de onderlinge overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen van deze overeenkomst;
  • Fraude en technische beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins op te lossen;
  • De rechten, eigendom of veiligheid van ons kantoor, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

 

Uw rechten

U heeft als klant steeds volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rechtzetting
 • Recht om vergeten te worden
 • Garantie van een correcte en veilige verwerking van de gegevens
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht om bezwaar te maken
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op intrekking van uw toestemming

De klant kan zijn rechten uitoefenen via een schriftelijk verzoek gericht aan AP-L ofwel via aangetekende brief of via e-mail op info@ap-l.be.

Indien de klant niet akkoord gaat met de manier waarop AP-L met persoonsgegevens omgaan, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

 

Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan onze website zullen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren. Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring. Als u de website van AP-L wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

 

Wat zijn mijn rechten?

 1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

AP-L verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal AP-L onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 1. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over een recht om van AP-L uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer AP-L uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal AP-L hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@ap-l.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan AP-L. AP-L zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

AP-L beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 1. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die AP-L nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en de gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer AP-L de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die AP-L nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

De gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. AP-L staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij AP-L dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op bezwaar (bv. om een reeds geplaatste bestellen te kunnen uitvoeren). Indien de gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal AP-L hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@ap-l.be.

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht om de aan AP-L verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker. Indien de gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal AP-L hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@ap-l.be.

 1. Recht op het intrekken van mijn toestemming / recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Daarnaast heeft de gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door AP-L bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Indien de gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal AP-L hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@ap-l.be.

footer-up-link

© 2022 AP-L - alle rechten voorbehouden