my shopping cart 0
0 Items ×

Log in om artikelen aan je winkelwagen toe te voegen.

Loading. Please wait.

loading...

Algemene Voorwaarden AP-L NV


Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes, aanbiedingen of bestellingen bij AANKOOPPLATFORM LIEVENS NV, met zetel te 9090 MELLE, Jesuitenwegel 14, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0751.994.577 (RPR Gent, afdeling Gent).

Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de overige partijen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. Voorstellen, offertes of aanbiedingen van AP-L zijn vrijblijvend en blijven hoogstens 15 dagen geldig.

Door ondertekening van een voorstel of het plaatsen van een bestelling (desgevallend via het online platform) verbindt de opdrachtgever zich definitief t.a.v. AP-L.

De overeenkomst is pas definitief na schriftelijke bevestiging door AP-L.

Artikel 2. Aard activiteiten

2.1. AP-L is een B2B online platform via hetwelk leden tegen voordelige tarieven bestellingen kunnen plaatsen (zowel goederen als diensten) bij diverse leveranciers uit verschillende sectoren. Particulieren en consumenten kunnen geen lid worden van AP-L .

2.2. Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst gesloten tussen AP-L en het lid dat via het AP-L platform een bestelling plaatst. Leden hebben aldus geen contractuele relatie t.a.v. de leverancier bij wie de goederen of diensten, via het AP-L platform, zijn besteld.

2.3. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt het lid dat AP-L niet de producent, doch louter een tussen-/verbindingspersoon is. Levering van de bestelde goederen gebeurt rechtstreeks door de leverancier aan het lid dat de bestelling heeft geplaatst. 

2.4. Een lid dat een bestelling plaatst voor het leveren van diensten, aanvaardt dat gebeurlijk niet AP-L, doch wel de betrokken leverancier de bestelde dienst zal uitvoeren.

Artikel 3. Terbeschikkingstelling van informatie door leden en leveranciers

3.1. Zowel AP-L, leden als leveranciers verbinden zich tot een open, spontane en volledige informatie-uitwisseling gedurende de ganse duurtijd van het lidmaatschap of de samenwerking.

Zowel leden als leveranciers hebben de mogelijkheid een eigen persoonlijk account aan te maken op het AP-L platform, uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Een lid of leverancier kan op geen enkele wijze enig recht claimen op het platform, software, knowhow etc. van AP-L, anders dan een louter niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang en gebruik van het AP-L platform.

3.2. Leden zijn ertoe gehouden alle gegevens en documenten die AP-L redelijkerwijze nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen.

Zij stemmen er uitdrukkelijk mee in dat de gegevens die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht (o.a. identiteitsgegevens, adresgegevens etc.) door AP-L worden doorgegeven aan de leverancier waarbij de goederen of diensten, via het AP-L platform, zijn besteld. Leden erkennen dat zulks noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de bestelling en bevestigen AP-L te ontslaan van elke aansprakelijkheid hieromtrent.

Leden en leveranciers staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AP-L ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn..

3.3. Indien leden een voorschot verschuldigd zijn of indien bepaalde informatie noodzakelijk is voor AP-L en/of de betrokken leverancier om de opdracht correct en tijdig uit te voeren, dan gaat een termijn pas in nadat integrale betaling van het voorschot en/of na ter beschikking stelling van de vereiste informatie.

Artikel 4. Levering / termijn / Middelenverbintenis

4.1. De levering van bestelde goederen geschiedt rechtstreeks door de leverancier waarbij de bestelling, via het AP-L platform, werd geplaatst, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Klachten en/of opmerkingen m.b.t. zichtbare schade dienen meteen door het lid te worden gemeld op het transportdocument, bij ontvangst.

Klachten/of opmerkingen m.b.t. onzichtbare schade dienen schriftelijk te worden gemeld (m.i.v. een foto) binnen de 48 uren na levering.

Bij gebrek aan tijdig protest m.b.t. de levering, wordt deze onherroepelijk geacht te zijn aanvaard.

4.3. Termijnen (zowel wat betreft bestelde goederen als diensten) zijn steeds afhankelijk van de betrokken leverancier en aldus indicatief.

4.4. De verbintenissen van AP-L zoals die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zijn te beschouwen als middelenverbintenissen.

Artikel 5. Prijzen / Kosten

5.1. De door AP-L opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van aanvaarding van het voorstel geldende tarieven, indexen, lonen, belastingen etc. en zijn afhankelijk van de prijzen die door de leveranciers worden gehanteerd in hun relatie tot AP-L.

Prijzen bepaald op basis door leden verstrekte foute of onvolledige informatie zijn voor herziening vatbaar.

5.2. Opgegeven prijzen, vergoedingen en tarieven kunnen te allen tijde worden aangepast door AP-L. Dit geldt niet voor geplaatste bestelling die reeds expliciet door AP-L zijn bevestigd.

5.3. Leden erkennen en aanvaarden dat alle niet voorzienbare kosten die, desgevallend, door de leverancier extra worden aangerekend, door AP-L zullen worden doorgerekend aan de leden die de betrokken goederen of diensten hebben besteld (bv. kost voor het klaarmaken van de werf, nodige materialen niet aanwezig, geen nutsvoorzieningen etc.).

5.3. Alle prijzen in de offertes, voorstellen of aanbiedingen van AP-L zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW.

Artikel 6. Annulaties

Indien een bestelling van goederen of diensten door het betrokken lid wordt geannuleerd nadat zij reeds schriftelijk door AP-L werd bevestigd en vóóraleer de goederen werden verzonden aan de bestemmeling of de diensten werd aangevat, is het lid hoe dan ook en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire annuleringskost verschuldigd van 10% van het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht voor AP-L, na voorlegging van bewijsstukken een hogere schade te vorderen

Bestellingen van goederen die reeds door de leverancier werden verzonden of bestellingen van diensten die reeds werden aangevat, kunnen niet meer geannuleerd worden.

Bestellingen van goederen op maat (maatwerk) kunnen niet geannuleerd worden).

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling door leden dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te gebeuren uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Betaling dient te gebeuren door middel van overschrijving op een door AP-L aan te wijzen bankrekening.

Bij gebrek aan tijdige betaling is van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 350 EUR, en een nalatigheidsinterest conform de Wet Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

7.2. AP-L behoudt zich het recht voor om, zo zij dat wenst, een voorschot te factureren.

7.3. AP-L is, in geval van laattijdige betaling door de opdrachtgever, gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst, het lidmaatschap en – desgevallend – de toegestane kredietlijn onmiddellijk op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare schulden van het betrokken lid volledig zijn voldaan. In zulk geval is AP-L evenzeer gerechtigd nieuwe bestelling van het betrokken lid te weigeren en/of te annuleren.

7.4. Bestelde en geleverde goederen blijven eigendom van AP-L tot volledige betaling door het betrokken lid van de koopprijs. De risico’s voor beschadiging na levering zijn ten laste van het betrokken lid. Het is het lid verboden om de geleverde goederen door te verkopen of met zekerheden te bezwaren vooraleer de koopprijs integraal werd voldaan aan. AP-L.

Artikel 8. Derden

8.1. Leden die bestellingen plaatsen voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maken zich sterk voor deze derden overeenkomstig de relevante Belgische wettelijke bepalingen.

In dit geval blijven zulke leden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst tegenover AP-L en is het betrokken lid hoofdelijk en solidair gehouden tot de betaling van de overeengekomen prijs, vergoedingen, kosten e.d., en alle schade voortspruitend uit de overeenkomst.

8.2. Geen van de partijen zal de overeenkomst of haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst kunnen overdragen aan derden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 9. Klachten / Protest

9.1. Klachten m.b.t. de bestelde goederen of diensten of m.b.t. de dienstverlening door AP-L in het algemeen, kunnen worden ingediend op het daarvoor voorziene portaal op de website van AP-L.

9.2. Elk protest m.b.t. facturen dient te worden ingediend bij AP-L per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs binnen een vervaltermijn van 7 dagen na factuurdatum. Het gebruikte emailadres is info@ap-l.be. De poststempel van de aangetekende brief zal gelden als protestdatum.

Het protest moet specifiëren op welk deel van de factuur protest wordt gevoerd; een niet-gemotiveerd protest op de factuur in het algemeen wordt niet aanvaard. Dat tegen bepaalde delen van een factuur protest wordt gevoerd, verhindert niet dat het onbetwiste gedeelte van de betreffende factuur tijdig dient te worden betaald.

Indien geen tijdig protest werd ontvangen, is de factuur van AP-L onherroepelijk verschuldigd.

Artikel 10. Vertrouwelijke informatie en logo leden

10.1. Beide partijen bevestigen hierbij alle informatie die door de wederpartij als “vertrouwelijke informatie” wordt aangeduid, dan wel informatie waarvan verondersteld mag worden dat ze vertrouwelijk is, vertrouwelijk te behandelen en vertrouwelijk te houden in relatie tot derden.

Beide partijen maken zich sterk dat hun aangestelden of uitvoeringsagenten waarop zij desgevallend een beroep doen zich hier tevens aan zullen houden.

10.2. AP-L heeft het recht om de naam en het logo van leden te vermelden als referentie in het kader van AP-L’s commerciële activiteit. De opdrachtgever geeft hiertoe zijn uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en dienstverlening na verkoop, garantie en/of uitvoering diensten

11.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht zoals o.m. voor maatregelen van om het even welke overheid, opstand, aanslag, verstoring of onderbreking van het werk, staking, oorlog, brand, overstroming, pandemieën, buitengewone weersomstandigheden en onderbreking of vertraging van de leveringen van de toeleveranciers of onderaannemers, zonder dat deze opsomming limitatief is.

11.2. Zowel leveranciers als leden erkennen en aanvaarden dat AP-L zelf geen goederen produceert of diensten levert. AP-L fungeert als verbindingspersoon tussen de leverancier en het lid.

Aangezien AP-L niet zelf zal instaan voor het produceren en leveren van de bestelde goederen of de uitvoering van de bestelde diensten (en daarvoor aldus volledig afhankelijk is van de betrokken leverancier), kan AP-L niet worden aangesproken inzake productaansprakelijkheid, verleende garanties m.b.t. geleverde goederen en/of diensten, niet-conforme levering of gebrekkig geleverde diensten, transport, verborgen gebreken en andere risico’s verbonden aan het produceren en leveren van de bestelde goederen of de uitvoering van de bestelde diensten.

Voor zoveel als nodig zullen leveranciers AP-L vrijwaren voor elk financieel nadeel dat AP-L zou lijden ten gevolge van de aanspraken van leden (of eventuele derde partijen) m.b.t. de geleverde goederen of diensten.

11.3. AP-L is hoe dan ook niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat leden onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt.

11.4. De vergoeding door AP-L van alle indirecte, afgeleide en/of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot financiële en/of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van de verhoopte winst, kapitaal, cliënteel, e.d., alle vorderingen door een derde ingesteld tegen de opdrachtgever, wordt eveneens uitdrukkelijk uitgesloten.

Evenmin is AP-L aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het uitvallen of gebrekkig functioneren van het AP-L platform.

11.5. Aangezien AP-L niet tussenkomt in het produceren en leveren van de bestelde goederen en/of de uitvoering van de bestelde diensten, zal enkel de leverancier instaan voor garantie en dienstverlening na verkoop t.a.v. leden.

AP-L kan hier op geen enkele wijze toe worden aangesproken. Indien nodig zal de betrokken leverancier AP-L vrijwaren voor elke aansprakelijkheid of elk financieel nadeel dat AP-L in dit verband zou kunnen lijden.

11.6. De aansprakelijkheid van AP-L is hoe dan ook beperkt tot het maximale bedrag waarvoor de door AP-L onderschreven toepasselijke verzekering dekking verleent.

11.7. AP-L aanvaardt geen terugname van goederen. Leden kunnen hoogstens aanspraak maken op vervanging, vergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle bij AP-L bestaande (niet-limitatief), documentatie, software, data, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modelcontracten, alsook alle intellectuele eigendomsrechten daarin, worden beschouwd als bestaande kennis en eigendom van AP-L en/of haar licentiegevers en zijn en blijven eigendom van AP-L en/of haar licentiegevers.

12.2. Leveranciers en leden zullen de mogelijkheid krijgen om op de website van AP-L een eigen persoonlijk account aan te maken. Dit betreft een louter gebruiksrecht en doet geen andere rechten ontstaan.

12.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt AP-L alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan of gecreëerd worden door of voor AP-L in het kader van de samenwerking met leveranciers en/of leden.

12.4. Leden en leveranciers verklaren met de aanlevering aan AP-L van data geen rechten (met inbegrip van IPR) van derde partijen te schenden

Bij inbreuk op deze bepaling zullen leden en/of leveranciers AP-L vrijwaren voor elke schade die hieruit voortvloeit (o.m. schadevergoeding, intresten, kosten).

Artikel 13. Vergunningen

Indien de bestelling van een lid kadert in een vergunningsplichtige handeling, staat uitsluitend het lid in voor het voorhanden zijn voor alle noodzakelijke vergunningen.

AP-L draagt hierin geen enkele verantwoordelijkheid en leden erkennen en aanvaarden dat zij AP-L zullen vrijwaren voor elke schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Artikel 14. Werf

14.1. Indien leden een bestelling plaatsen voor uitvoering van diensten op een bestaande werf, zal het lid ervoor instaan dat de werf tijdig startklaar is op de datum die men is overeengekomen voor de uitvoering van de bestelde diensten door de betrokken leverancier. Leden zullen hiervoor gebeurlijk de door de leverancier gecommuniceerde instructies nauwgezet opvolgen.

14.2. Indien de leverancier bij aankomst vaststelt dat de werf niet startklaar is en kosten aanrekent voor stilstand of om de werf startklaar te maken, zullen deze door AP-L doorgefactureerd worden aan de betrokken leden.

14.3. Indien van toepassing, zijn leden – en niet AP-L – gehouden tot de registratieplicht van de werf. Bij niet-registratie van een nochtans registratieplichtige werf, zal het betrokken lid AP-L vrijwaren voor elke mogelijk schade die ten laste van AP-L zou kunnen worden gelegd.

Artikel 15. Nietigheid

15.1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

15.2. De nietige of niet-uitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een andere bepalingen/uitvoeringsmaatregel waarmee zoveel als mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van partijen wordt verwezenlijkt.

Artikel 16. Verzaking

Het nalaten door AP-L van het uitoefenen van recht(en) houdt geen verzaking of verval in van dit recht en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van de AP-L uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Verval van rechtsvordering

17.1 Geen enkele rechtsvordering kan worden ingesteld met betrekking tot de geleverde goederen of diensten meer dan één jaar na het voorval dat aanleiding gaf tot die rechtsvordering. Leden en leveranciers worden bij overschrijding van deze termijn geacht afstand gedaan te hebben van enige vordering in dat verband.

17.2. Vorderingen ingesteld door AP-L tot betaling van vervallen facturen, kunnen evenwel worden ingesteld tot 3 jaar na de vervaldag.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegdheid

18.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en AP-L is het Belgische recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen leden en/of leveranciers enerzijds en AP-L anderzijds vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent , afdeling Gent.

footer-up-link

© 2022 AP-L - alle rechten voorbehouden